Wkrótce kolejne serwisy
składowe Portalu

10-07-2017
Wyniki egzaminu maturalnego – 2017

Wyniki egzaminu maturalnego w 2017 roku w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski.

 

Treść w załączniku

pdfWYNIKI_EGZAMINU_MATURALNEGO_2017.pdf

Czytaj więcej ...
03-01-2017
Skarżyski Powiat z Widokiem Nie Tylko Na Góry

{youtube}MPBJpa8_j2k{/youtube}

Tekst: Jolanta Jagiełło, Zdjęcia: Łukasz Wisowaty, Montaż: Robert Mach.

Czytaj więcej ...
30-12-2016
Informacja w sprawie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017

logo-dpp-intro

logo-dpp

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej powiat skarżyski będzie prowadził od dnia 2 stycznia 2017r. trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
Dwa  punkty będą zlokalizowane w budynkach należących do zasobów powiatu, gdzie pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów i radców prawnych:

Punkt w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  – pl. Floriański 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 39 530 55 . porad będzie udzielać przemiennie 2  adwokatów  i  2 radców prawnych
Czynny w każdy dzień tygodnia w godzinach:

poniedziałek od godz.  7.45  do  11.45
wtorek od godz. 14.00  do 18.00
środa od godz.   7.45 do  11.45
czwartek od godz.  12.00 do 16.00
piątek od godz. 7.45  do  11.45

Punkt w Powiatowy Urzędzie Pracy – ul.1 Maja 105  26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 25 173 00

poniedziałek od godz.  8.30  do  12.30
wtorek od godz. 15.00  do 19.00
środa od godz. 8.00 do  12.00
czwartek od godz. 14.00 do 18.00
piątek od godz. 7.45 do  11.45


Jeden  punkt  prowadzony  będzie  przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert – Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom z siedzibą w Kielcach.

Pomoc prawna świadczona będzie na terenie gminy Suchedniów w budynku Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” przy. ul Bodzentyńskiej 18,  26-130 Suchedniów. tel. 41 24-43 -094
Punkt będzie czynny w  każdy:
 Poniedziałek:   godz. 9.00 – 13.00   
 Wtorek:  godz. 13.00 – 17.00 
 Środa: godz.  9.00 – 13.00,    
 Czwartek: godz. 12.00 – 16.00
 Piątek: godz.  10.00 – 14.00


Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:
której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r  o Karcie Dużej Rodziny, lub która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub która nie ukończyła 26 lat, lub która ukończyła 65 lat, lub która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniesienia straty. 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2017 r

 
 
Czytaj więcej ...
30-12-2016
Powiat Skarżyski z budżetem na 2017 rok

DSC 0349W środę 28 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej odbyła się XXIX w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Podczas ostatniego w 2016 roku posiedzenia Rady bez wątpienia najważniejszy punkt w porządku obrad stanowiły projekty uchwał ws. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017-2035 oraz uchwalenia budżetu powiatu skarżyskiego na rok 2017.

Nim przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad, obecny na sesji wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, odznaczył za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę P. Marię Niziołek i P. Magdalenę Szczepaniak, pracownice OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

Następnie po przyjęciu przez radnych protokołów z poprzednich obrad, Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami. Kolejnym punktem w porządku obrad były interpelacja i zapytania radnych oraz wolne wnioski i oświadczenia.

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

P.Wiatr
Paweł Wiatr, radny Rady Powiatu Skarżyskiego

G.Malkus

Grzegorz Małkus, radny Rady Powiatu Skarżyskiego

B.Betkowski

Bartosz Bętkowski, radny Rady Powiatu Skarżyskiego

R.Bilska

Renata Bilska, radna Rady Powiatu Skarżyskiego

WOLNE WNIOSKI

A.Betkowski

Andrzej Bętkowski, Wicewojewoda Województwa Świętokrzyskiego

UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA ZGŁOSZONE ZAPYTANIA I INTERPELACJE

Starosta

Jerzy Żmijewski, Starosta Skarżyski

A.Lezanska

Anna Leżańska, Członek Zarządu Powiatu

Wicestarosta

Artur Berus, Wicestarosta Skarżyski

W kolejnej części posiedzenia Rady Powiatu, przystąpiono do omówienia, dyskusji oraz głosowania nad:

1) Wieloletnią prognozą finansową powiatu skarżyskiego na lata 2017-2035

Dyskusja nad Wieloletnią prognozą finansową

dyskusja

 2) Budżetem powiatu skarżyskiego na rok 2017

Omówienie budżetu powiatu skarżyskiego na 2017 rok

Skarbnik

Bogusława Wilczyńska, Skarbnik Powiatu Skarżyskiego

 {youtube}NjRPLWn9Bmk{/youtube}

Dyskusja nad Budżetem powiatu skarzyskiego na 2017 rok

dyskusja 1

Wyniki głosowań nad poszczególnymi projektami uchwał:

Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017-2035
Za: 10 przeciw: 0 wstrzymało się: 7. Uchwała przyjęta

Uchwalenie budżetu powiatu skarżyskiego na rok 2017
Za: 12 przeciw: 0 wstrzymało się: 5. Uchwała przyjęta.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2016-2035
Za: 16 przeciw: 0 wstrzymało się: 0. Uchwała przyjęta.

Wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
Za: 16 przeciw: 0 wstrzymało się: 0. Uchwała przyjęta.

Określenie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
Za: 16 przeciw: 0 wstrzymało się: 0. Uchwała przyjęta.

Ustalenie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu powiatu skarżyskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż powiat skarżyski
Za: 16 przeciw: 0 wstrzymało się: 0. Uchwała przyjęta.

Wyrażenie zgody na umorzenie wierzytelności należnych powiatowi skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu powiatu
Za: 9 przeciw: 0 wstrzymało się: 7. Uchwała przyjęta.

Pełny zapis audio z przebiegu XXIX w kadencji sesji Rady Powiatu Skarżyskiego dostępny jest pod adresem http://skarzysko.powiat.pl/2-uncategorised/2570-xxix-sesja-rady-powiatu-skarzyskiego-w-dn-28-12-2016-r

 DSC 0250DSC 0254DSC 0258DSC 0300DSC 0302DSC 0305DSC 0342DSC 0349DSC 0356

Czytaj więcej ...

icon OSOBY Z NASZEGO REGIONU


icon OSOBY Z NASZEGO REGIONU